:: دوره 4، شماره 1 - ( بهار 1394 ) ::
جلد _4_VOLUME__ شماره _3_ISSUE__ صفحات 49-39 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه صلاحیت بالینی و استرس شغلی پرستاران در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1392
حسین کمیلی ثانی1، آمنه اعتمادی2، حاتم بوستانی1، مسعود بحرینی3، اشرف السادات حکیم*4
1- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
2- دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
3- دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایرا
4- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران ، hakim3448200@yahoo.com
چکیده:   (19412 مشاهده)
زمینه و هدف: صلاحیت بالینی پرستاری، شایستگی کاربرد همزمان دانش، مهارت، نگرش ها و ارزش ها در مراقبت از بیمار است که به دلیل اهمیت آن اخیراً مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. با توجه به اهمیت روز افزون موضوع صلاحیت پرستاری، شناخت عوامل مرتبط با آن و از جمله استرس شغلی ضروری به نظر می رسد؛ لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه صلاحیت بالینی و استرس شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاهی شهر اهواز در سال1392 انجام شد. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی که به صورت مقطعی در طی سال 1392 انجام شد، 80 نفر پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر اهواز از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب و وارد مظالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های استرس شغلی Osipow و پرسشنامه صلاحیت بالینی Benner بود که به صورت خود ایفاء تکمیل گردیدند. میزان صلاحیت بالینی پرستاران ارزیابی و ارتباط آن با استرس شغلی تعیین شد. یافته ها: بیشتر پرستاران (3/81 درصد) دارای استرس شغلی متوسط بودند. میانگین نمره کل صلاحیت بالینی پرستاران 48/18± 15/61 بود. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین استرس شغلی و صلاحیت بالینی پرستاران در تمام حیطه های آن همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد (01/0>P). همچنین بین میزان استرس شغلی و بکارگیری صلاحیت بالینی کل ارتباط معنی داری وجود داشت (001/0>P). نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، افزایش استرس شغلی پرستاران با کاهش صلاحیت های بالینی آنها رابطه دارد که بایستی مورد توجه مدیران پرستاری قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: صلاحیت بالینی، پرستاری، استرس شغلی
متن کامل [PDF 216 kb]   (6311 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1393/1/26 | پذیرش: 1393/11/22 | انتشار: 1394/1/8
* نشانی نویسنده مسئول: مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن، عضو هیات علمی گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 4، شماره 1 - ( بهار 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها