:: دوره 8، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد _4_VOLUME__ شماره _3_ISSUE__ صفحات 414-422 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر برنامه آرام‌سازی بنسون و آرام‌سازی پیشروندهی عضلانی بر هوش هیجانی پرستاران بخش‌های مراقبت‌های ویژه، یک مطالعه کارآزمایی بالینی
سلیمه رئیسی ، دکتر رضا مسعودی* ، دکتر هایده حیدری ، دکتر مرتضی سدهی
دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ، masoodi1383@yahoo.com
چکیده:   (270 مشاهده)
مقدمه: تأثیر هوش هیجانی در موفقّیت افراد در سازمان‌های بهداشتی درمانی از اهمیّت خاصی برخوردار است، لذا هدف از اجرای پژوهش حاضر اثر آرام‌سازی بنسون و آرام‌سازی پیشرونده‌ی عضلانی  بر هوش هیجانی پرستاران بخش‌های ویژه بوده است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 105 نفر از پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان آیت‌الله کاشانی و هاجر(س) شهرکرد در سال 1397-1398شرکت داشته، که به‌صورت تصادفی در دو گروه مداخله آرام‌سازی پیشرونده­ی عضلانی (35 نفر) و آرام‌سازی بنسون(35 نفر)  و یک گروه کنترل(35 نفر) تقسیم شدند. گروه مداخله آرام‌سازی بنسون ، تمرینات آرام‌سازی بنسون را به مدت 20 دقیقه یک‌بار در روز به مدت سه ماه انجام دادند. گروه مداخله آرام‌سازی پیشرونده­ی عضلانی، تمرینات آرام‌سازی را به مدت 45 دقیقه  و به مدت سه ماه روزانه انجام دادند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه­ی هوش هیجانی شرینگ و اطلاعات دموگرافیک بود که در سه نوبت قبل از مداخله، بلافاصله و سه ماه بعد در سه گروه تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss نسخه18 و با سطح معنی‌داری (=0.05 (p مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات مشخص شد که میانگین نمرات هوش هیجانی قبل و بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله در گروه آرام‌سازی پیشرونده­ی عضلانی تفاوت معناداری دارد(P=0.008) درحالی‌که این تفاوت در گروه کنترل معنا‌دار نمی‌باشد(P=0.515) . همچینن مشخص شد که میانگین نمرات هوش هیجانی  در گروه آرام‌سازی بنسون قبل و بلافاصله بعد از مداخله معنی‌دار نشد (P=0.345) در حالیکه قبل و سه ماه بعد از مداخله در گروه آرام‌سازی بنسون معنی‌دار شدP=0.002))
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش دریافت می‌شود که روش‌های آرام‌سازی پیشرونده­ی عضلانی  و بنسون تأثیر مطلوبی بر  هوش هیجانی دارند و می‌توانند به‌عنوان روش‌هایی مفید در بهبود هوش هیجانی  بخش‌های مراقبت ویژه، اجراشده و آموزش داده شوند.
 
واژه‌های کلیدی: آرام‌سازی بنسون، آرام‌سازی پیشرونده‌ی عضلانی، هوش هیجانی، پرستاران بخش مراقبت ویژه
متن کامل [PDF 312 kb]   (130 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۸/۷/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۸/۹/۲۶


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها