:: دوره 8، شماره 1 - ( بهار 1398 ) ::
جلد _4_VOLUME__ شماره _3_ISSUE__ صفحات 265-275 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی بر رفتار خودمراقبتی، بهزیستی ذهنی و امیدواری در افراد مبتلا به دیابت نوع 2
سعاد سید نور، رضوان همائی*
استادیار،گروه روانشناسی، واحداهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران ، homaei@iauahvaz.ac.ir
چکیده:   (1591 مشاهده)
زمینه و هدف: دیابت یک بیماری مزمن، از نظر مدیریت بیماری و لزوم خودمدیریتی، پیچیده­ترین بیماری محسوب می­شود. درمان شناختی- رفتاری از روش‌هایی است که در ایجاد خودمدیریتی و خودتنظیمی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. این پژوهش با هدف تعیین تأثیردرمان شناختی- رفتاری بر رفتار خودمراقبتی، شاخص­های بهزیستی و امیدواری در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بود.
مواد و روش‌ها: این پژوهش نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعهکننده به کلینیک دیابت بیمارستان رازی اهواز بودند، که 30 نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی ساده در دو گروه گواه (15 نفر) و آزمایش (15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه90 دقیقهای با روش درمان شناختی- رفتاری آموزش دیدند و همه افراد پرسشنامه رفتارهای خودمراقبتی Toobert Hompson  و Glaskow، بهزیستی روان‌شناختی Ryff و امیدواری Snyder را به عنوان پیشآزمون و پسآزمون تکمیل کردند. داده‌ها با روش کوواریانس چندمتغیری و با استفاده از نرم‌افزارSPSS  نسخه 21 تحلیل شدند. سطح معنی‌داری آزمون‌ها 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان شناختی- رفتاری گروهی باعث افزایش معنی‌دار رفتارهای خودمراقبتی، بهزیستی ذهنی و امیدواری در گروه آزمایش مبتلایان به دیابت نوع 2 شد (p≤0/05).
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد درمان شناختی رفتاری گروهی بر بهبود رفتارهای خودمراقبتی، بهزیستی ذهنی و امیدواری مبتلایان به دیابت نوع 2 مؤثر بود. پس روانشناسان و درمانگران میتوانند از روش درمانی شناختی رفتاری گروهی برای افزایش رفتارهای خودمراقبتی، بهزیستی ذهنی و امیدواری آنان استفاده کنند.
واژه‌های کلیدی: درمان شناختی- رفتاری گروهی، رفتارهای خودمراقبتی، شاخص‌های بهزیستی، امیدواری، دیابت نوع 2.
متن کامل [PDF 479 kb]   (607 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/1/20 | پذیرش: 1398/3/18 | انتشار: 1398/8/21


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 1 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها