:: دوره 6، شماره 1 - ( بهار 1396 ) ::
جلد _4_VOLUME__ شماره _3_ISSUE__ صفحات 9-18 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان رضایتمندی پرستاران، بیماران و همراهان بیمار از اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز سال 1394
عبدالعلی شریعتی، یوسف جمشیدبیگی ، شهرام براز پردنجاتی، محمد حسین حقیقی زاده، محمد عباسی
دانشجوی ارشد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران ، y.jamshidbeigi@yahoo.com
چکیده:   (2992 مشاهده)

زمینه و هدف: طرح تحول نظام سلامت یکی از خدمات ارزنده دولت یازدهم در حوزه سلامت به شمار می‌رود. هدف این مطالعه، بررسی میزان رضایتمندی پرستاران، بیماران و همراهان از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز در سال 1394 بود.

روش ‌بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل 300 نفر از پرستاران،
300 بیمار و 300 همراه بیمار از بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز بود. نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته بود. نحوه نمره‌دهی به‌صورت لیکرت سه گزینه‌ای (رضایت کامل، رضایت متوسط و ناراضی از اجرای طرح تحول) بود. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار
SPSS و آزمون‌های آماری توصیفی( میانگین، انحراف معیار)، آزمون‌های آماری  تی‌مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه انجام شد.

یافته‌‌ها: میانگین نمرات رضایت از طرح تحول سلامت بترتیب در پرستاران، همراهان و بیماران  42/6±64/30، 52/7±45/29 و 75/5±65/26 بود. نتایج نشان داد که 1/83% ناراضی، 4/16% رضایت متوسط و 5/0% کاملاً راضی بودند. میزان رضایت همراهان بیمار 5/35% ناراضی، 4/55% رضایت متوسط و 1/9% کاملاً راضی بودند. میزان رضایت بیماران از طرح، 5/33% ناراضی، 5/57% رضایت متوسط و 9% کاملاً راضی بودند.

نتیجه‌‌گیری: اکثریت نمونه‌های پژوهش (بیمار و همراه) از اجرای طرح تحول نظام سلامت راضی بودند، اما غالب پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سلامت ناراضی بودند؛ لذا پیشنهاد می‌شود این پژوهش در سایر بیمارستان‌ها نیز انجام شود تا نتایج آن‌ها با هم دیگر مقایسه گردد.

واژه‌های کلیدی: رضایتمندی، بیمار، همراه، پرستار، طرح تحول نظام سلامت
متن کامل [PDF 773 kb]   (1253 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۵/۶/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱/۱۲


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 1 - ( بهار 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها