:: دوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد _4_VOLUME__ شماره _3_ISSUE__ صفحات 59-68 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه‌ی بین فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران بالینی شاغل در بیمارستان شهید رجایی شیراز (تروما) در سال 1394
محمدعلی حسینی، ناصر صدقی گوی آقاج، ابوالفضل علمدارلو ، مهدی فرزاد مهر، عبداله موسوی
دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران، تهران، ایران ، alamdarloo.abolfazl@yahoo.com
چکیده:   (2167 مشاهده)

زمینه و هدف: پرستاری یکی از مشاغل حساس جامعه است و پرستاران قسمت مهمی از زندگی خود را در ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با افراد و بیماران می‌گذرانند. عملکرد شغلی بهینه ضامن سلامتی و بهبود بسیاری از بیماران و افراد جامعه است، لذا شناسایی عوامل موثر بر عملکرد پرستاران و سعی در ارتقا و بهبود این عوامل از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران بالینی انجام ‌شده است.

روش بررسی: مطالعه ی حاضر از نوع مطالعات همبستگی است که به روش مقطعی انجام‌ شده و جامعه ی پژوهشی آن کلیه ی پرستاران بیمارستان شهید رجائی شهر شیراز می باشند. 150 نفر از پرستاران به روش سرشماری و بر اساس معیارهای ورود وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه ی مشخصات دموگرافیک، فرسودگی شغلی ماسلاچ و عملکرد شغلی پاتر سون استفاده گردید. روایی و پایایی (0/90) و (0/84) هر دو ابزار در مطالعات مشابه در کشور مورد تأیید قرار گرفته بود. داده‌ها با نرم‌افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه‌وتحلیل شدند.

یافته‌ها: یافته ها فراوانی و شدت فرسودگی شغلی را به ترتیب با میانگین 1/55±21/37، 0/29±22/3 و عملکرد شغلی پرستاران را با میانگین 7/15±45/86 نشان داد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد (0/001P، 0/52- =r).

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران ارتباط معنی‌دار منفی و مستقیم وجود دارد و از آنجایی‌ که فرسودگی شغلی بالا می‌تواند منجر به کاهش عملکرد شغلی شود، لذا توصیه می‌شود با تعدیل عوامل ایجادکننده فرسودگی شغلی سعی در ارتقاء عملکرد شغلی آنان و درنهایت باعث افزایش کیفیت مراقبت‌های پرستاری و رضایتمندی بیماران شد.

واژه‌های کلیدی: فرسودگی شغلی، عملکرد شغلی، پرستاران، غیبت از کار.
متن کامل [PDF 897 kb]   (757 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۳/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۳


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها