مجله بالینی پرستاری و مامایی- هیات تحریریه
اعضاء

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر فاطمه الحانی: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، ایران

دکتر مسعود امیری: استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ایران

دکتر فرشته آیین: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ایران

دکتر فریبا برهانی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران

دکتر رسول تبری: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران

دکتر علی حسن پور: استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ایران

دکتر داود حکمت پور: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران

دکتر مهناز خطیبان: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

معصومه دل آرام: استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ایران

دکتر محمد ذوالعدل: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، ایران

دکتر ناهید رژه: دانشیار دانشگاه شاهد، ایران

دکتر مرتضی سدهی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ایران

دکتر عباس عبادی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، ایران

دکتر محمود مباشری: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ایران

دکتر غلامحسین محمودی راد: استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران

دکتر حسین محمودی: : استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله،، ایران

دکتر عیسی محمدی: استاد دانشگاه تربیت مدرس، ایران

دکتر رضا مسعودی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ایران

دکتر جعفر مقدسی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ایران

دکتر زهرا ملازم: استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

دکتر مجیده هروی: دانشیار دانشگاه شاهد، ایران

نشانی مطلب در وبگاه مجله بالینی پرستاری و مامایی:
http://jcnm.skums.ac.ir/find.php?item=1.41.17.fa
برگشت به اصل مطلب